สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9)เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02 141 5177 - 78

และ ส่งอีเมลมาที่ Sanha_hrm@moj.go.th

ใส่หัวข้อว่า "สมัครพนักงานราชการ/แก้ไขใบสมัคร"

โดยส่งมาทั้งไปรษณีย์และอีเมลตามที่ระบุด้านบน โดยวงเล็บมุมซองล่างขวาว่า "สมัครพนักงานราชการ/แก้ไขใบสมัคร"


ภายในวันที่ 28
 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1 นวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่17 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566 ภายในเวลาทำการธนาคาร ผู้สมัครนำเอกสาร"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  300  บาท
- วุฒิปริญญาตรี                           จำนวน  400  บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/ หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์  https://moj.thaijobjob.com/
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02 141 5177 - 78