สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

ส่งเอกสารลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02 141 5177 - 78

ภายในวันที่
 12 กรกฏาคม 2564 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1 นวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 - 12 กรกฏาคม 2564 ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com
5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่1 - 12 กรกฏาคม2564 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2564  เป็นต้นไป  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/ หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่  16 กรกฏาคม 2564 ทางเว็บไซต์  https://moj.thaijobjob.com/

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง
email : saraban@moj.go.th ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

                (๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน

                (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาตรี
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

                (๓) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                    (๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่

             - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

             - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

             - โรคติดยาเสพติดให้โทษ

             - โรคพิษสุราเรื้อรัง

             - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

                    สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02 141 5177 - 78  
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.